Principy rekodifikace se zaměřením na interpretaci norem nového občanského zákoníku (NOZ) • věc nemovitá podle NOZ • držba práva • vlastnické právo a jeho nabývání • obecné spoluvlastnictví • bytové spoluvlastnictví • přídatné spoluvlastnictví • věcná práva k věcem cizím • právo stavby • věc nemovitá jako předmět zajištění dluhu (zástavní právo a zajišťovací převod práva) • nájem věci nemovité (nájem pro účely bydlení, pro podnikatelskou činnost), pacht a dispozice s věcí nemovitou, jakožto součástí závodu. Pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novou úpravou právních vztahů k věcem nemovitým, tak jak ji přináší nový občanský zákoník. Předpokládá se elementární orientace v soukromoprávním pojetí regulace společenských vztahů. Seznámení se změnami v úpravě absolutních majetkových práv ve vztahu k věcem nemovitým. Objasnění nového pojetí věci nemovité a úpravy dispozice s věcnými právy. Pojednání o možnostech nabytí vlastnického práva od neoprávněného, zdůraznění rozdílu mezi stávající a novou úpravou. Poukázání na změny v oblasti věcných práv k věci cizí, včetně práva zástavního a zmínění rozdílů v pojetí úpravy některých obligačních práv k nemovitostem. Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Chcete tento kurz připravit na míru?

Máte-li zájem připravit tento kurz pro své zaměstnance, ozvěte se nám.

Poptat kurz na míru